Tag Archives: trung cấp chính trị

Đào Tạo trung cấp chính trị Tại Ninh Bình

Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Cán bộ là gốc của mọi công việc”, trong Đó, “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác, nhiều trường Đào Tạotrung cấp chính trị Tại Ninh Bình dường như không ngừng Đổi mới, nâng cao chất […]